Skip to main content

Awards

Gelfand Awards

Name Year
Yajnaseni Dutta 2018
Sean Pohorence 2017
Peng Zhou 2016
Dylan Wilson 2015
Joel Specter 2014
Marc Hoyois 2013
Boris Hanin 2012
Hiro Tanka 2011
Austin Ford 2010

 

Best Thesis Awards

Name Year
Elden Elmanto, Nicole Looper 2018
Peng Zhou 2017
Ben Knudsen, Wenbo Sun 2016
Sheng-Fu Chiu 2015
Marc Hoyois 2014
Ian Le 2013
Owen Gwilliam 2012
Vesna Stojaniska 2011
Bohan Fang 2010

 

Best Preliminary Exam

Name Year
Guillermo Tochi 2016
Sean Pohorence 2015
Yu (Sid) Wang 2014
Paul VanKoughnett 2013
Xiaokai Liu 2012
Marc Hoyis 2011
Jesse Wolfson 2010


Graduate Teaching Assistant Awards

Name Year
Sean Pohorence, Kitty Yang 2018
Robert Chang, Peng Zhou 2016
Honghao Gao, Nicole Looper, Nan Shi 2015
Philip Egger, Benjamin Knudsen 2014
Robert Legg 2013
Boris Hanin 2012
Sam Gunningham 2011
Kiran Parkhe 2010
Back to top